english persian

اخبار - اتوماسیون پارکینگ

سیستم اتوماسیون کنترل تردد پارکینگ امکان نظارت دقیق بر روند تردد خودروها را  از گیت ورودی خودرو  ، در سازمانها ، پارکینگهای عمومی و اماکن دیگر فراهم می سازد

پارکینگ هوشمند

نرم افزار جدید کاوش پیامک بر مبنای نیازمندی های جدید مشتریان و با قابلیتهای پرکاربرد طراحی و تولید شده است

نرم افزار SMS

Kavosh Madar Company
Copyright © 2004-2018